ਕੂਕ ਨਿਮਾਣੀ ਦੀ :- ਧੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *