ਮੰਜਲਾਂ – ਖਵਾਰ ਹੋਈ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ | ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ

You may also like...

1 Response

  1. Avatar Unknown says:

    Bhut vadiyaa g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *